top of page

Søknadskriterier for ungdomsaktiviteter i

Bydel Stovner

 

 

Hva kan det søkes om?

 1. Tiltak/prosjekter som er i gang eller igangsettes for å utvikle godt miljø i målgruppen

 2. Investeringer i lokaler og utstyr som skal benyttes av målgruppen

 

Hvilke krav stilles til søknaden?

 1. Ungdom skal være aktiv i gjennomføringen av tiltak/prosjekter eller aktiviteter, f.eks gjennom klubbråd, elevråd, ungdomsgrupper o.l

 2. Søknaden må være behandlet i ungdomsrådet senest to uker før prosjektet er planlagt å starte.

 3. Tilbudet skal være lavterskel og komme flest mulig ungdommer til gode.

 4. Søknader til arrangementer som foregår i bydelen vil bli prioritert.

 5. Alle søknader må følge standard mal som er tilgjengelig på stovnerungdom.no. Budsjett må følge med søknad. 

 6. Tiltaket må være gjennomført innen ett år etter innvilget søknad. Tiltak som ikke gjennomføres innen fristen må tilbakebetale tilskuddet.

 

Budsjettering:

 1. Søknader om lønnsmidler eller midler til ordinær drift vil ikke bli behandlet (dette gjelder ikke honorar til artister og lignende).

 2. Budsjettet skal omfatte alle kostnader knyttet til finansieringen av hele tiltaket/prosjektet, og inneholde en fullstendig finansieringsplan. Dette gjelder selv om man ikke søker om hele budsjettbeløpet.

 3. Man skal opplyse om man søker økonomisk støtte andre steder.

 4. Søknader der en søker om tilskudd til inventar og utstyr, må inneholde en oversikt over hva man skal kjøpe inn og hva det koster

 

 

Når blir søknaden behandlet? 

Søknader behandles på første ordinære ungdomsrådsmøte etter at søknaden er mottatt. Søknaden må være sendt inn minst dagen før ungdomsrådmøte. 

Oversikt over ungdomsrådets møter finnes på einnsyn.no og stovnerungdom.no

Du får beskjed dagen etter møtet om din søknad får penger eller ikke. 

Rapportering:

Senest fire uker etter gjennomført tiltak skal det leveres rapport.

Bruk linken over til rapportering.

 

 

KONTAKT OSS:

 

Kontakt alle i rådet samtidig på:

ungdomsraadet@stovnerungdom.no

 

Sekretær Solveig Dørum

solveig.dorum@bsr.oslo.kommune.no

bottom of page